เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นคำของบประมาณสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th)

                                                                                                               Download เอกสารได้ที่นี่  


 

 

การของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
1. แบบฟอร์ม Concept Proposal สำหรับแผนบูรณาการ
2. แบบฟอร์ม Concept Proposal สำหรับชุดโครงการ / โครงการ
3. ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563

   

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
ลำดับที่ ชื่อทุน Hits

 

1

ตัวอย่างการจัดทำแผนงาน-แผนเงิน

Hits: 14

 

2

สัญญาการยืมเงิน

Hits: 4

 

3

หนังสือขออนุมัติจ้าง

Hits: 9

 

4

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

Hits: 9

 

5

แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้าง

Hits: 9

 

6

รายละเอียดหลักฐานแนบ

Hits: 9

 

7

สปส.1-03 update

Hits: 9

 

8

สปส.1-03-1 nida

Hits: 9

 

9

สปส.9-02 nida

Hits: 9

 

10

รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2560 แยกตามจังหวัด update

Hits: 9

 11

สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยนเลือกและสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2560 ณ วันที่ 2 ต.ค. 2560

Hits: 9