1. การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

   (โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน)

- (ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แบบสรุปโครงการ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ...

 

 

1. การจัดทำข้อเสนอโครงการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- หนังสือประชาสัมพันธ์ ว.1641

- A4.1_แบบฟอร์มโครงการ-งบแผ่นดิน+(ปี+62)

- A4.2_รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ (ตัวคูณ) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

- หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารรูปโภค

- แก้ไขข้อความหลักเกณฑ์ฝึกอบรม+สัมมนา 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ...

Thursday, November 09, 2017


 

1.การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563                                รายละเอียดดังนี้...อ่านต่อ  
2. ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 
Thursday, November 09, 2017
รายละเอียดดังนี้...อ่านต่อ
3. ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
Tuesday, November 07, 2017
รายละเอียดดังนี้...อ่านต่อ
4. แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 
Thursday, October 12, 2017
รายละเอียดดังนี้...อ่านต่อ
5. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร
Wednesday, October 11, 2017
รายละเอียดดังนี้...อ่านต่อ
6. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561
Thursday, October 05, 2017
...อ่านต่อ
7. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560
Wednesday, October 04, 2017
รายละเอียดดังนี้...อ่านต่อ