กลุ่มงานบริหารและธุรการ

เป็นกลุ่มงานสังกัดภายใต้สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของสำนักวิจัยในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานสารบรรณ การบริหารงานบุคคล การจัดทำแผนงาน การติดตามประเมินผล งานประกันคุณภาพ การผลิตเอกสาร อาคารสถานที่และยานพาหนะ การบริการและงานอื่น ๆ ซึ่งไม่อยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด มีขอบข่ายและภาระงานดังนี้

1 งานสารบรรณ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานรับ-ส่งเอกสาร การโต้ตอบหนังสือ การเสนอ-เวียนหนังสือ การจัดเก็บเอกสาร การทำลายเอกสาร การประชุม พิธีการและกิจกรรม

2 งานบุคคล ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ การขอตำแหน่งทางวิชาการ การลา วินัย การจัดทำทะเบียนประวัติและสถิติ การพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ

3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่จัดทำแผนการจัดสัมมนางานวิจัย NIDA Forum ประจำปี และจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิจัย กองทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน กองทุนส่งเสริมงานวิจัย กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ทำหน้าที่เลขานุการในการวางแผนฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

4 งานติดตามและประเมินผล ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำฐานข้อมูล ติดตามและประเมินผลแผนและโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดทำรายงานประจำปี

5 งานประกันคุณภาพ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการวางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศการประกันคุณภาพ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางเสริมจุดแข็ง และการแก้ไขจุดอ่อน ติดตามการดำเนินการเพื่อแก้ไขจุดอ่อน ประสานงานกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

6 งานพิมพ์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร ออกแบบเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ การทำบอร์ดประชาสัมพันธ์งานวิจัย ประสานงานการจัดทำ Website การอัดสำเนาเอกสาร การถ่ายเอกสาร และดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องอัดสำเนาและเครื่องถ่ายเอกสาร

7 งานอาคารสถานที่ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ตรวจความเรียบร้อยของสถานที่ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการซ่อมบำรุงสถานที่