กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย 

                              1  งานกองทุนส่งเสริมงานวิจัย   ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและประสานงานกับอาจารย์/นักวิชาการ ที่ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ซึ่งมี 2 ทุน คือ ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการเขียนเอกสารวิชาการ และทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมบูรณ์แบบ (บุคลากรสายสนับสนุน) โดยรวบรวมข้อเสนอโครงการ/รายงานวิจัย  นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย  ติดต่อประสานงานและจัดส่งข้อเสนอโครงการให้ผู้อ่านข้อเสนอโครงการและจัดส่งรายงานวิจัย  ผู้อ่านรายงานวิจัย  ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ขอเบิกเงินจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

                              2  งานกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย    ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและประสานงานกับอาจารย์/นักวิชาการที่ร่วมกันดำเนินงานวิจัยที่รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  ซึ่งมี 14 ทุน คือ

                          -    ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมบูรณ์แบบ

-    ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่

     อยู่ในฐานข้อมูลสากลISI

-      ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนตำรา

-           รางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนหนังสือ

-           ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนากรณีศึกษา

-           ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบายสูง

-           ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

-           ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติ

-           รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

-           ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

-           ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

-           ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมทบโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน 

-           ทุนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

-           โครงการทุนวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Distinguished Visiting Professor)

โดยรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย/รายงานวิจัย  นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  ติดต่อประสานงานและจัดส่งข้อเสนอโครงการให้ผู้อ่านข้อเสนอโครงการ  และจัดส่งรายงานวิจัยให้ผู้อ่านรายงานวิจัย ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ขอเบิกเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

                        3  งานทุนงบประมาณแผ่นดิน   ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและประสานงานกับอาจารย์/นักวิชาการที่ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน  รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานวิจัย นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย  ติดต่อประสานงานและจัดส่งข้อเสนอโครงการให้ผู้อ่านข้อเสนอโครงการและจัดส่งรายงานวิจัยให้ผู้อ่านรายงานวิจัย  ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ขอเบิกเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ติดต่อประสานงานและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) และตรวจสอบพร้อมทั้งกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System: NRMS) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) กำหนด