กลุ่มงานเผยแพร่งานวิชาการ

                       1  งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจัย ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมประชุมวิชาการ / สัมมนา แหล่งทุนงานวิจัย รวมถึงการรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์/นักวิชาการ เพื่อทำการเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้าถึงชุมชน สังคมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดทำ Newsletter การติดต่อประสานงานกับคณาจารย์/นักวิชาการ เพื่อจัดทำข่าวผลงานวิจัย เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์  วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานวิจัยของสถาบันที่มีประโยชน์ และมีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

                       2  งานจัดประชุมวิชาการ/สัมมนา  ทำหน้าที่ดูแลการจัดประชุมวิชาการ/สัมมนา โดยเตรียมการและจัดทำโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ ประสานงานนัดหมายการกระชุมคณะกรรมการ จัดทำเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ เปิดรับการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ รับข้อเสนอโครงการและ ตรวจสอบข้อเสนอโครงการพร้อมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานวิจัยเพื่อขออนุมัติทุน พิจารณาบทความที่ร่วมนำเสนอ ทำหนังสือตอบรับและหนังสือปฎิเสธบทความ จัดทำ Proceedings การประชุมวิชาการ จัดเตรียมคน เอกสารประกอบการประชุม อุปกรณ์ อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนสถานที่จัดประชุมวิชาการ ดูแลภาพรวมวันจัดงานจริง ดูและการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และทำสรุปผลการประชุมวิชาการเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์/นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินงานเพื่อจัดการประชุมทางวิชาการ (Symposium) ระดับชาติ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  การประชุม/สัมมนา (Seminar)  การจัดเสวนาทางวิชาการ (NIDA Academic Forum)  ตลอดจนการประชุมอภิปรายเป็นคณะ (Panel discussion)

                  3  งานวารสารสถาบัน ทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการบริหารวารสาร และกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการของสถาบัน  ตลอดจนผู้ส่งบทความ  สมาชิกวารสารและสำนักพิมพ์ รวบรวมบทความนำเข้าเสนอกองบรรณาธิการพิจารณา และส่งบทความให้ผู้อ่านบทความ รวบรวมบทความที่พร้อมจัดพิมพ์ส่งสำนักพิมพ์  ตรวจรับวารสารจากสำนักพิมพ์  ทำการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจัดพิมพ์วารสารให้สำนักพิมพ์  และค่าตอบแทนคณะกรรมการ  กองบรรณาธิการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเนื่องจากการดำเนินงาน บันทึกการสมัครสมาชิกและเงินค่าสมาชิกส่งส่วนการคลังและพัสดุ ตลอดจนทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้คณะทำงานต่าง ๆ ของสถาบันที่มีการจัดทำวารสาร จำนวน 11 วารสาร ในการเผยแพร่วารสารในเว็บไซต์ NIDA Journal Web  http://journal.nida.ac.th และประสานงานกับศูนย์ดัชนีวารสารไทย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกลุ่มวารสารของไทย ให้กองบรรณาธิการวารสารของสถาบันได้รับทราบ และเป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานกองบรรณาธิการบริหารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal กองบรรณาธิการบริหาร International Journal of Development Administration กองบรรณาธิการ INDA Independent Study Journal เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารวารสารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาวารสารวิชาการ