กลุ่มงานการเงินและพัสดุ เป็นกลุ่มงานสังกัดภายใต้สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และพัสดุ มีขอบข่ายและภาระงานด้านต่าง ๆ ดังนี้    

บทบาทและภารกิจ

        งานงบประมาณ  :  มีบทบาทในการจัดงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย    งบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย งบประมาณเงินทุนสำนัก วางแผนการปฏิบัติงานตามงบประมาณ และรายงานผลงานประจำงวดตามงบประมาณ

        งานการเงินและบัญชี : มีทำหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณโครงการวิจัย ตามข้อเสนอโครงการที่ขอทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย  กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  และงบประมาณแผ่นดิน  จัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ  ดังนี้  งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย  เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  เงินทุนสำนักวิจัย  ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการจากเงินรายได้  และทะเบียนเงินทุนพัฒนานักวิจัยและเงินอุดหนุนซื้อเอกสารวิชาการ

        งานพัสดุ : ทำหน้าที่ในการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ การจัดจ้างต่าง ๆ  จัดทำบัญชีวัสดุครุภัณฑ์  ทะเบียนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์  การจัดเก็บ  ดูแลรักษาและจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์