กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย

s ptum    

นายสุรศักดิ์ สิงสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3301


s ptum  

นางสาววิศณี อ่วมแจ้ง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: กองทุนงบประมาณแผ่นดิน

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3303


s ptum  

นายกวินวัชร์ อริยธรธรากิตติ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ: กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3022