กลุ่มงานเผยแพร่งานวิชาการ

s ptum    

นางสาววณิชชา อ้วมแจ้ง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานวารสารสถาบัน / สัมมนา

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3314


s ptum    

นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานจัดประชุมวิชาการ / สัมมนา

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3300