บุคลากรสำนักวิจัย

 

นักวิจัย

 

s ptum  

นายมนตรี เกิดมีมูล

ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ
สาขาความเชี่ยวชาญ: - Field Survey - Data Procesing

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3318

 

 

สำนักงานเลขานุการ

 

 

 

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

 

 

 

s ptum  

นางสาวบุษญมาส ศานติรัตน์

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3302

 
s ptum  

นางสาวศาตนันทน์ สุขถาวร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : การเงิน และพัสดุ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3319

 

 

กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย

 

 

 

s ptum  

นายสุรศักดิ์ สิงสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3301

 
s ptum  

นางสาววิศณี อ่วมแจ้ง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
งานกองทุนงบประมาณแผ่นดิน

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3303

s ptum  

นายกวินวัชร์ อริยธรธรากิตติ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3022

 

 

 

 

s ptum  

นางสาวสาวรีย์ สมานเกียรติ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้ากลุ่มงานธุรการฯ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3299

 
s ptum  

นางสาวสุพิชญ์นันท์ ติ้งจันทร์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
งานธุรการ และสารบรรณ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3298

s ptum  

นางศรีปาน รักษาทรัพย์

ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานอาคารสถานที่ และบริการ

e-mail: -
โทรศัพท์: 0-2727-3298

 กลุ่มงานเผยแพร่งานวิชาการ

 

 

 

s ptum  

นางสาววณิชชา อ่วมแจ้ง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
งานวารสารสถาบัน / สัมมนา

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3314

s ptum  

นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานจัดประชุมวิชาการ / สัมมนา

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3300

 
 

  

บุคลากรกองงานวิจัย

 

 

 

s ptum  

นางสาวนทธร เข็มศาสตรา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ผู้ประสานงาน กองงานวิจัย

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3024