บุคลากรสำนักวิจัย

 

นักวิจัย

 
s ptum  

ดร.พลาพรรณ คำพรรณ์

ตำแหน่ง: นักวิจัยเชี่ยวชาญ
สาขาความเชี่ยวชาญ: การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน,

การประเมินผลโครงการ,

กฏหมาย, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์,

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3305

 
s ptum  

นายมนตรี เกิดมีมูล

ตำแหน่ง: นักวิจัยชำนาญการ
สาขาความเชี่ยวชาญ: - Field Survey - Data Procesing

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3318

 

สำนักงานเลขานุการ

 
s ptum  

นางสาวบุษญมาส ศานติรัตน์

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3302

 
s ptum  

นางสาวเบญจวรรณ วรนาถสกุล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่ฯ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3300

 
s ptum  

นายสุรศักดิ์ สิงสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3301

 
s ptum  

นางสาวสาวรีย์ สมานเกียรติ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานธุรการฯ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3315

 
s ptum  

นางสาววณิชชา อ่วมแจ้ง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

e-mail: wanitcha.uom
โทรศัพท์: 0-2727-3314

 
s ptum  

นางสาววิศณี อ่วมแจ้ง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานกองทุนงบประมาณแผ่นดิน

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3303

 
s ptum  

นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : การเงิน และพัสดุ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3319

 
s ptum  

นางสาวสุพิชญ์นันท์ ติ้งจันทร์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานธุรการ และงานสารบรรณ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3298

 
s ptum  

นางสาวนาตยา สาธรรม

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานจัดประชุมวิชาการ / สัมมนา

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3312

 
s ptum  

นางสาวชนกพร สุวิทยพันธุ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานวารสารสถาบัน / สัมมนา

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3022

 
s ptum  

นางศรีปาน รักษาทรัพย์

ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานอาคารสถานที่และบริการ

e-mail: -
โทรศัพท์: 0-2727-3298

 

บุคลากรกองงานวิจัย

s ptum  

ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

ตำแหน่ง: อาจารย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ : อาจารย์ และนักวิชาการ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3310

s ptum  

นางสาวซุกรีย๊ะห์ หะยีสะอะ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ผู้ช่วยวิจัยโครงการ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3024

 

นางสาวพนิดา เขียวไสว

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ผู้ช่วยวิจัยโครงการ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3024

s ptum  

นางสาวนิชนันท์ พิชัยเงาะ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ผู้ช่วยวิจัยโครงการ

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3024