ผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหารสำนักวิจัย

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3295

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิน นุชเปี่ยม

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3296

 
 

นางคณิตตา บุญนาค

ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักวิจัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ: กำกับดูแล สำนักงานเลขานุการสำนักวิจัย

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 0-2727-3297

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยในอดีต

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร (20 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ (5 พ.ย. 2561 - 19 ม.ค.2565)
รองศาสตราจารย์ ดร. วิสาขา ภู่จินดา (12 ก.ย. 2558 - 11 ก.ย.2561)
รองศาสตราจารย์ ดร. วิสาขา ภู่จินดา (12 ก.ย. 2555 - 11 ก.ย. 2558)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณดา จันทร์สม (12 ก.ย.2552 - 11 ก.ย. 2555)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณดา จันทร์สม (12 ก.ย.2549 - 11 ก.ย. 2552)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ (16 มิ.ย.2546 - 15 มิ.ย. 2549)
รองศาสตราจารย์ ดร.สากล จริยวิทยานนท์ (26 มี.ค.2544 - 15 มิ.ย. 2546) (รธว.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิเทพ อินทปัญญา (7 ธ.ค. 2543 - 25 มี.ค. 2544)(รธว.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กลิ่นแก้ว จินตกานนท์ (1 ต.ค. 2542 - 30 พ.ย. 2543)
รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ สุขเกษม (1 ต.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2542)
รองศาสตราจารย์ ทองศรี กำภู ณ อยุธยา (15 ก.พ. 2538 - 30 ก.ย. 2539)
รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ (26 ม.ค. 2534 - 25 ม.ค. 2538)
รองศาสตราจารย์ ดร. จำลอง อติกุล (26 ม.ค. 2532 - 25 ม.ค. 2534)
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (26 ม.ค. 2530 - 25 ม.ค. 2532)
รองศาสตราจารย์ ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ (4 ต.ค. 2528 - 25 ม.ค. 2530)
รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ชัย อัตถากร (17 ธ.ค. 2526 - 15 ก.ย. 2528)
รองศาสตราจารย์ ดร. รพี สุวรณะชฎ (17 ธ.ค. 2524 - 16 ธ.ค. 2526)
ศาสตราจารย์ ดร. สนิท สมัครการ (17 ธ.ค. 2522 - 16 ธ.ค. 2524)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสวง รัตนมงคลมาศ (1 ก.ย. 2522 - 16 ธ.ค. 2522)
รองศาสตราจารย์ ดร.ฑิตยา สุวรณะชฎ (8 ก.ย. 2518 - 31 ส.ค. 2522)
ศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (1 พ.ย. 2512 - 7 ก.ย. 2518)
ศาสตราจารย์ ดร. อมร รักษาสัตย์ (27 ธ.ค. 2511 - 31 ธ.ค. 2512)
ศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์ สุคนธรังษี (1 ก.ย. 2509 - 25 ธ.ค. 2511)