นโยบายคุณภาพ

สำนักวิจัย

 

สำนักวิจัยดำเนินงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและระดับสากล เผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน ผลักดันให้เกิดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง รวมถึงบริการด้านการสนับสนุนทุนวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากรอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นให้เกิดระบบการดำเนินงานตามกรอบระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายคุณภาพคือ 

                                     

ภายใต้กรอบพันธกิจหลัก 6 ด้านดังนี้