1. สำนักวิจัยได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ดังนั้นการขอรับทุนประเภทต่างๆ ยังใช้แบบฟอร์มขอรับทุนเดิมหรือไม่

คำตอบ    ใช้แบบฟอร์มใหม่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเอกสาร ISO โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเภทต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์สำนักวิจัย หมวดทุนวิจัย/แบบฟอร์ม

2. ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการเขียนเอกสารวิชาการ สามารถขอรับทุนได้คราวละ 2 เรื่องได้หรือไม่

คำตอบ    ไม่ได้ครับ ผู้ขอรับทุนมีสิทธิขอได้คราวละ 1 เรื่อง

 

3. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการเขียนเอกสารวิชาการรวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้ขอรับทุน 18,000 บาทใช่หรือไม่

คำตอบ  ไม่ใช่ครับ ค่าตอบแทนผู้ขอรับทุนจะได้รับ 18,000 บาทถ้วน ส่วนค่าตอบแทนที่ปรึกษาจำนวน 2,500 บาท จะเบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัยอีกส่วนหนึ่ง

 

4. การส่งแบบฟอร์มเพื่อขอทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้แบบฟอร์มใด

 คำตอบ  ใช้แบบฟอร์มตามที่สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติกำหนดให้ในแต่ละปีที่ขอทุน

 

5. การส่งแบบฟอร์มเพื่อขอทุนการเขียนเอกสารวิชาการ ใช้แบบฟอร์มและเอกสารอะไรบ้าง

คำตอบ  - แบบฟอร์ม RC-F-PR-09

           - บันทึกผ่านความเห็นชอบของคณะบดี / ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวนการศูนย์

           - แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ 

 

6.  การส่งแบบฟอร์มขอรับทุนรางวัลค้นคว้างานวิจัยสมบูรณ์แบบ ใช้แบบฟอร์มใด

คำตอบ    ทุนสมบูรณ์แบบสำหรับสายวิชาการ ใช้แบบฟอร์ม RC-F-PR-01

             ทุนสมบูรณ์แบบสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ใช้แบบฟอร์ม RC-F-PR-10

 

7.  หากต้องการขอรับทุนรางวัลค้นคว้าวิทยาการการส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาตินั้น ต้องใช้แบบฟอร์มใด

 คำตอบ  ใช้แบบฟอร์ม RC-F-RP-05

 

8. คู่มือและแบบฟอร์มการขอรับทุนต่าง ๆ ของสำนักวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหน

คำตอบ  ดาวน์โหลดได้ที่ ICS: File/เอกสารส่วนรวม-สำนักวิจัย/กองทุนส่งเสริมงานวิจัย หรือ http://rc.nida.ac.th

 

1. บุคคลภายนอกที่ไม่ได้สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  สามารถส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ได้หรือไม่?

คำตอบ  ผู้เขียนโดยทั่วไปค่ะ ทั้งนี้มีข้อปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ที่ท้ายเล่มวารสารและหน้าเว็บไซต์ http://journal.nida.ac.th

ขั้นตอนการดูคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความในเว็บไซต์     https://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ/index

 

2. การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์  มีค่าใช้จ่ายอะไรหรือไม่ ?

คำตอบ   การส่งบทความเข้าตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ มีค่าธรรมเนียม ดังนี้

            1. บทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท

            2. บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท

            ส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

            ชื่อบัญชี กองทุนวารสารพัฒนบริหารศาสตร์  เลขบัญชี 944-020582-2

 3. การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารพัฒนบริหารศาสตร์มีอะไรบ้าง?  ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่?

คำตอบ  ขั้นตอนการพิจารณา  มีดังนี้  ซึ่งรวมระยะเวลาการดำเนินการ ประมาณ 3-5 เดือน