คำถามที่พบบ่อย

 

FAQ. คำถามที่ถามบ่อย

  

การขอรับทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัย

1. สำนักวิจัยได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ดังนั้นการขอรับทุนประเภทต่างๆ ยังใช้แบบฟอร์มขอรับทุนเดิมหรือไม่

คำตอบ    ใช้แบบฟอร์มใหม่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเอกสาร ISO โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเภทต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์สำนักวิจัย หมวดทุนวิจัย/แบบฟอร์ม

2. ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการเขียนเอกสารวิชาการ สามารถขอรับทุนได้คราวละ 2 เรื่องได้หรือไม่

คำตอบ    ไม่ได้ครับ ผู้ขอรับทุนมีสิทธิขอได้คราวละ 1 เรื่อง

3. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการเขียนเอกสารวิชาการรวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้ขอรับทุน 18,000 บาทใช่หรือไม่

คำตอบ  ไม่ใช่ครับ ค่าตอบแทนผู้ขอรับทุนจะได้รับ 18,000 บาทถ้วน ส่วนค่าตอบแทนที่ปรึกษาจำนวน 2,500 บาท จะเบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัยอีกส่วนหนึ่ง

4. การส่งแบบฟอร์มเพื่อขอทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใช้แบบฟอร์มใด

คำตอบ    ใช้แบบฟอร์มตามที่สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติกำหนดให้ในแต่ละปีที่ขอทุน

5. การส่งแบบฟอร์มเพื่อขอทุนการเขียนเอกสารวิชาการ ใช้แบบฟอร์มและเอกสารอะไรบ้าง

คำตอบ   - แบบฟอร์ม RC-F-PR-09

            - บันทึกผ่านความเห็นชอบของคณะบดี / ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวนการศูนย์

            - แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ 

6. การส่งแบบฟอร์มขอรับทุนรางวัลค้นคว้างานวิจัยสมบูรณ์แบบ ใช้แบบฟอร์มใด

คำตอบ   - ทุนสมบูรณ์แบบสำหรับสายวิชาการ ใช้แบบฟอร์ม RC-F-PR-01

             - ทุนสมบูรณ์แบบสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ใช้แบบฟอร์ม RC-F-PR-10

7. หากต้องการขอรับทุนรางวัลค้นคว้าวิทยาการการส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาตินั้น ต้องใช้แบบฟอร์มใด

คำตอบ    ใช้แบบฟอร์ม RC-F-RP-05

8. คู่มือและแบบฟอร์มการขอรับทุนต่าง ๆ ของสำนักวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหน

คำตอบ    ดาวโหลดได้ที่ http://rc.nida.ac.th/2015/ ในส่วนของ ทุนวิจัย/แบบฟอร์ม และดาวโหลดเอกสารได้ที่ SharePoint//สำนักวิจัย//เอกสารส่วนร่วมสำนักวิจัย//ทุนวิจัย//แบบฟอร์ม

 

 

กองทุนวารสารของสำนักวิจัย

1. บุคคลภายนอกที่ไม่ได้สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  สามารถส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ได้หรือไม่?

คำตอบ  ผู้เขียนโดยทั่วไปค่ะ ทั้งนี้มีข้อปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ที่ท้ายเล่มวารสารและหน้าเว็บไซต์ http://journal.nida.ac.th

ขั้นตอนการดูคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความในเว็บไซต์     https://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ/index

2. การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์  มีค่าใช้จ่ายอะไรหรือไม่ ?

คำตอบ   ค่าธรรมเนียมการส่งบทความภาษาอังกฤษ บทความละ 3,000 บาท
             ตามหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งบทความมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

 

3. การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารพัฒนบริหารศาสตร์มีอะไรบ้าง?  ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่?

คำตอบ  ขั้นตอนการพิจารณา  มีดังนี้  ซึ่งรวมระยะเวลาการดำเนินการ ประมาณ 3-5 เดือน

 

 

 

4. วารสารที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักวิจัย มีกี่วารสาร?

คำตอบ  มี 2 วารสาร ได้แก่ 

     1) วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) มีกำหนดออก 4 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม)
          ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)
          ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)
          ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม)
     2) NIDA Case Research Journal มีกำหนดออก 2 ฉบับต่อปี ดังนี้
          ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)
          ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

5. การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ต้องติดต่อทางไหน อย่างไร ?

คำตอบ  ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3314, 02-727-3022 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักวิจัย ชื่อ Research Center at NIDA และเว็บไซต์   http://rc.nida.ac.th/2015/ 

6. ขั้นตอนแรกในการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ จะต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง?

คำตอบ  การส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ จะต้องทำการส่งบทความผ่านระบบ Thaijo (https://www.tci-thaijo.org) โดยเอกสารที่ต้องนำส่งมี
  1. บทความ ในรูปแบบ MS Word และ PDF
  2. แบบฟอร์มการเสนอบทความ (Submission Form)
  3. สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ (สำหรับวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ เท่านั้น) จำนวน 3,000 บาท
      โดยสามารถโอนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความมาที่
       ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
      ชื่อบัญชี : กองทุนวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
      เลขที่บัญชี : 944-020582-2
      ผู้สนใจส่งบทความสามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3314, 02-727-3022 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตามวันและเวลาราชการ 

      วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ/index
      NIDA Case Research Journal https://www.tci-thaijo.org/index.php/NCRJ/index

7. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ รับบทความในสาขาใดบ้าง ?

คำตอบ  รับพิจารณาบทความภาษทอังกฤษ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์เกี่ยวกับนโยบาย การบริหาร และการพัฒนา ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากไฟล์ คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์
** ผู้สนใจสามารถสอบถามประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3314, 02-727-3022 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตามวันและเวลาราชการ  

งานประชุมวิชาการและงานสัมมนาวิชาการ

1. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติมีจัดทุกปีหรือไม่และจัดช่วงเวลาไหน

คำตอบ  การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ จัดทุกปี โดยจะจัดในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน และจะประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์และเพจสำนักวิจัย ชื่อ Research Center at NIDA

2. การจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ (NIDA-ICCS) มีทุกปีหรือไม่และจัดช่วงเวลาไหน

คำตอบ  การจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ (NIDA-ICCS) จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์และเพจสำนักวิจัย ชื่อ Research Center at NIDA

3. สำนักวิจัยมีแผนการจัดโครงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเขียนบทความหรือกรณีศึกษาในช่วงใดบ้าง

คำตอบ  ในช่วงเดือน มกราคม – กันยายน ของทุกปี

4. งานสัมมนาทางวิชาการ (NIDA Academic Forum) จะจัดขึ้นปีละกี่ครั้ง ในช่วงเวลาใดบ้าง

คำตอบ  งานสัมมนาทางวิชาการ (NIDA Academic Forum) จะจัดขึ้นปีงบประมาณ ละ 6 ครั้ง ในช่วงเดือน มกราคม – กันยายน โดยหัวข้อจะแตกต่างกันไปและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273312

5. จดหมายข่าวสำนักวิจัย (Research News) มีกำหนดการเผยแพร่อย่างไร และเผยแพร่ผ่านช่องทางใดบ้าง

คำตอบ  จดหมายข่าวสำนักวิจัย (Research News) มีกำหนดการเผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ
     ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม
     ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน
     ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน  
     ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
     โดยมีช่องทางเผยแพร่ผ่านทาง เว็ปไชต์ของสำนักวิจัย เพจสำนักวิจัย ชื่อ Research Center at NIDA และทำบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานภายในสถาบัน
     ** ผู้สนใจสามารถสอบถามประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-3312, 02-727-3022 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตามวันและเวลาราชการ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1. ร้านค้าที่สนใจเสนอสินค้าและบริการให้สำนักวิจัย สามารถติดต่อได้ทางใด

คำตอบ    ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-7273302, 02-7273319 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักวิจัย ชื่อ Research Center at NIDA และเว็บไซด์ http://rc.nida.ac.th/2015/ และมีข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้