ข่าวสารสำนักวิจัย

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th)

Download เอกสารได้ที่นี่   

          สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรม การบรรยายพิเศษ NIDA Academic Writing for Publication เรื่อง "การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ"

         ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยุทธ เจริญสุขมงคล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams"

สามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่  https://fb.watch/8rL58Dvylg/

 

       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ในการเสวนาทางวิชาการภายใต้โครงการ “NIDA Research Excellent Forum” ครั้งที่5/2564 หัวข้อ “เรื่อง “แนวทางการยกระดับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

      ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ อาจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ  อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams” และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook”

      สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม บรรยายพิเศษ NIDA Academic Writing for Publication เรื่อง "How to Get Published in High Impact–Factor Journals" 

     ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ และอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting"

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่ https://fb.watch/8rK_hHUrNM/

       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ในการเสวนาทางวิชาการภายใต้โครงการ “NIDA Research Excellent Forum” ครั้งที่ 4/2564 หัวข้อ “ตลาดต้นแบบลดขยะ พลาสติกต้นทาง” 

      ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.  “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”  

       

     

      ประจำปีงบประมาณ 2564

      

      ประจำปีงบประมาณ 2563

 

      ประจำปีงบประมาณ 2562

​​     

      ประจำปีงบประมาณ 2561

     

     ประจำปีงบประมาณ 2560

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2564

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี

หัวข้อ “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

“Innovation foresight for sustainable development strategies”

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

 

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 3/2564 (ในรูปแบบ Hybrid และถ่ายทอดผ่านทาง Facebook Live)ในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ขอบเขตของสิทธิในการใช้และเปิดเผยข้อมูล-ส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร-กรณีสถานศึกษา"

          ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายและการพัฒนา และคุณสุริยา นาชิน Managing Partner ของ DPO Services Ltd. Niche Law Ltd. และ Legal Tech Ltd. เป็นวิทยากรผู้บรรยายหลัก โดยมี อาจารย์ ดร.วิสาขา ภู่สำรวจ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ร่วมเสวนา และอาจารย์ ดร.บงกช เจนจรัสสกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook 

 

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัด

 กิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 3/2564  ในการเสวนาทางวิชาการ

 เรื่อง "ขอบเขตของสิทธิในการใช้และเปิดเผยข้อมูล

          ส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร : กรณีสถานศึกษา”

    👉 ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

        และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook: Research Center at NIDA 

   🕘 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

 

 

  💁‍♂️ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 

 📝หัวข้อเรื่อง “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน:

Innovation foresight for sustainable development strategies”

👉ลงทะเบียนเข้าร่วมงานช่วงเช้า (Hybrid Conference) เวลา 09.00 - 11.30 น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เพื่อรับฟังการแสดงปาฐกถานำเรื่อง โดย องค์ปาฐก และผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ

 

 

👉ลงทะเบียนเข้าร่วมงานช่วงบ่าย (Hybrid Conference) เวลา  เวลา 13.00 – 17.30 น.

เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานบทความวิจัย/บทความวิชาการ โดยสามารถเลือกสาขาในภาคบ่ายได้ 1 สาขา

📍ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้่ - 26 มีนาคม 2564

ผ่านทาง https://www.zipeventapp.com/e/Innovation-foresight-for-sustainable-development-strategies หรือ สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 🔍 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nida.ac.th 

หรือดาวโหลดเอกสารโครงการได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1VSsHa-sbXXS5SvbYhihbH2JFntEZ7P0n?usp=sharing

📲 หรือสอบถามทางโทรศัพท์: 027273300, 0272