ข่าวสารสำนักวิจัย

       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบรรยายพิเศษ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในสาขาทางสังคมศาสตร์”

   ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2563

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

หัวข้อ นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ

 

 

 

 

      สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ในการเสวนาทางวิชาการภายใต้โครงการ “NIDA Research Excellent Forum” ครั้งที่ 4/2563 หัวข้อ “ร่วมใจสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนแห่งอนาคตที่ยั่งยืน: ยุทธศาสตร์ 

      ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ จันทนา มณีอินทร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ ดร.สุจินตนา ภาวสิทธิ์ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 – 16:30 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”  

      สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบรรยายพิเศษ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารและแนวทางในการเพิ่มการอ้างอิงบทความตีพิมพ์ในวารสาร”

     ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ และอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”  

      สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เกษตรอินทรีย์ : ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ เพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษา พื้นที่ EEC ” 

    ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณบรรจง ศิริ คณะกรรมการสมาคมไทยเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชนบท หรือ ThaiDhrra เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”  

                                 

                           สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  ในสาขาทางสังคมศาสตร์ ” 

 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

        ซึ่งในครั้งนี้ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย  

คณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโทภายในหน่วยงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  

 

 

 

      สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “โครงการศึกษาจัดทำผังยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนเมืองท่องเที่ยว หลากหลายประเภท ด้วยแนวทางการสัญจรอัจฉริยะในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก” 

    ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ อาจารย์ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์ณยศ กุลพานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”  ซึ่งเป็นครั้งแรกของสำนักวิจัยที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานมาใช้ระบบออนไลน์ Microsoft Teams และการ Live ผ่านเพจของสำนัก 

แจ้งข่าวงานประชุมวิชาการระดับชาติวันที่ 1 เม.ย. 2563 

นื่องจาก Zipevent ได้แจ้งเตือนงานประชุมวิชาการระดับชาติ ไปทางอีเมลล์ของทุกๆท่านทางผู้จัดงานขอยืนยันว่างานต้องเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเหมือนเดิม  ทางทีมผู้จัดงานขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

👉เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้จัดกิจกรรม "การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563"

📌จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมอย่างไม่มีกำหนด📌

👉เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว👈

ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. Facebook Page : NIDA Thailand
2. Facebook Page : Research Center at NIDA
3. Website : http://conference.nida.ac.th

  

             📢 Date postponement of the International Conference (NIDA-ICCS 2020) 📢  

    จากประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2563

สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวซึ่งรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในฐานะเจ้าภาพ

การจัดงานการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ (NIDA-ICCS) ประจำปี 2563

จึงขอเลื่อนการจัดการประชุมดังกล่าวออกไปและหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลเพิ่มเติมจะดำเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Page 1 of 5