ข่าวสารสำนักวิจัย

CALL FOR Papers (including case studies) for The 2022

 National and International Conference of the National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

Theme : Turning Challenges into Opportunities toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy At August 18-19, 2022 : 9:00 a.m. – 5.30 p.m.

For more information, please visit our web site: Website:< http://conference.nida.ac.th/>

For submission, please scan QR Cord or Link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJBtYlrCwWU_rR_hX59kQD5R0N029q9DYl1Ou_Olsia_c32A/viewform?usp=sf_link

Remarks: “Top Paper Award” will get (1) Certificate for Top Paper Award (2) 5,000 bath (Thai). Those papers will be published in the NIDA Development Journal and NIDA Case Research Journal. We look forward to seeing you at NIC-NIDA 2022

 


 

 Call for papers (including case studies) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ

(บทความ/กรณีศึกษา) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Event name: The 2022 National and International Conference of the National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

Theme: Turning Challenges into Opportunities toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy

Event start date: August 18-19, 2022 (Live streaming online via ZOOM program) For submission, please scan QR Cord or Link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJBtYlrCwWU_rR_hX59kQD5R0N029q9DYl1Ou_Olsia_c32A/viewform?usp=sf_link

For more information, please visit our web site: Website: http://conference.nida.ac.th/ 

We look forward to seeing you at NIC-NIDA 2022

 


 

       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 1/2565  หัวข้อเรื่อง “สังคมของผู้สูงอายุไทย : ครึ่งทศวรรษความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทย

      ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน เป็นวิทยากรบรรยาย ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย สังคมสูงอายุ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ คณะผู้วิจัยโครงการ HART คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช คณะผู้วิจัยโครงการ HART คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส คณะผู้วิจัยโครงการ HART คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง คณะผู้วิจัยโครงการ HART คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ คณะผู้วิจัยโครงการ HART คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

        ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 9:00 – 12:30 น.“ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams” และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook”

 

 

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th)

Download เอกสารได้ที่นี่   

          สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรม การบรรยายพิเศษ NIDA Academic Writing for Publication เรื่อง "การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ"

         ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยุทธ เจริญสุขมงคล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams"

สามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่  https://fb.watch/8rL58Dvylg/

 

       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ในการเสวนาทางวิชาการภายใต้โครงการ “NIDA Research Excellent Forum” ครั้งที่5/2564 หัวข้อ “เรื่อง “แนวทางการยกระดับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

      ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ อาจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ  อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams” และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook”

      สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม บรรยายพิเศษ NIDA Academic Writing for Publication เรื่อง "How to Get Published in High Impact–Factor Journals" 

     ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ และอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting"

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่ https://fb.watch/8rK_hHUrNM/

       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ในการเสวนาทางวิชาการภายใต้โครงการ “NIDA Research Excellent Forum” ครั้งที่ 4/2564 หัวข้อ “ตลาดต้นแบบลดขยะ พลาสติกต้นทาง” 

      ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.  “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”  

       

     

      ประจำปีงบประมาณ 2564

      

      ประจำปีงบประมาณ 2563

 

      ประจำปีงบประมาณ 2562

​​     

      ประจำปีงบประมาณ 2561

     

     ประจำปีงบประมาณ 2560

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2564

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี

หัวข้อ “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

“Innovation foresight for sustainable development strategies”

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564