ข่าวสารสำนักวิจัย

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 2/2564  ในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพสำหรับสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ของไทยและญี่ปุ่นหลังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19” (To Develop Professional Caregivers for Aged Society in Thailand and Japan in Post-COVID-19 Pandemic)

    ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายแพทย์ กิตติ ลาภสมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธเดชน์ ชุ่มปลั่ง School of Medicine, International University of Health and Welfare และ Dr. Kaori Yamaguchi Department of Occupational Therapy, International University of Health and Welfare เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams” 

 

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 1/2564  ในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการบริจาคทานวัตถุ ในยุคประเทศไทย 4.0”  

    ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ ท่านศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และท่านพระมหาชาญชัย พฺรหฺมปติฏฺโฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”   

 

       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบรรยายพิเศษ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในสาขาทางสังคมศาสตร์”

   ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2563

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

หัวข้อ นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ

(Innovation of Development Administration for Overcoming The National Crisis)

โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 12 สาขา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563  

 

 

 

 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2563

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

หัวข้อ นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ

 

 

 

 

      สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ในการเสวนาทางวิชาการภายใต้โครงการ “NIDA Research Excellent Forum” ครั้งที่ 4/2563 หัวข้อ “ร่วมใจสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนแห่งอนาคตที่ยั่งยืน: ยุทธศาสตร์ 

      ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ จันทนา มณีอินทร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ ดร.สุจินตนา ภาวสิทธิ์ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 – 16:30 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”  

      สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบรรยายพิเศษ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารและแนวทางในการเพิ่มการอ้างอิงบทความตีพิมพ์ในวารสาร”

     ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ และอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”  

      สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เกษตรอินทรีย์ : ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ เพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษา พื้นที่ EEC ” 

    ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณบรรจง ศิริ คณะกรรมการสมาคมไทยเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชนบท หรือ ThaiDhrra เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”  

                                 

                           สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  ในสาขาทางสังคมศาสตร์ ” 

 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

        ซึ่งในครั้งนี้ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย  

คณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโทภายในหน่วยงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์