ข่าวสารสำนักวิจัย

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2564

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี

หัวข้อ “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

“Innovation foresight for sustainable development strategies”

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

 

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 3/2564 (ในรูปแบบ Hybrid และถ่ายทอดผ่านทาง Facebook Live)ในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ขอบเขตของสิทธิในการใช้และเปิดเผยข้อมูล-ส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร-กรณีสถานศึกษา"

          ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายและการพัฒนา และคุณสุริยา นาชิน Managing Partner ของ DPO Services Ltd. Niche Law Ltd. และ Legal Tech Ltd. เป็นวิทยากรผู้บรรยายหลัก โดยมี อาจารย์ ดร.วิสาขา ภู่สำรวจ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ร่วมเสวนา และอาจารย์ ดร.บงกช เจนจรัสสกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook 

 

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัด

 กิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 3/2564  ในการเสวนาทางวิชาการ

 เรื่อง "ขอบเขตของสิทธิในการใช้และเปิดเผยข้อมูล

          ส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร : กรณีสถานศึกษา”

    👉 ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

        และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook: Research Center at NIDA 

   🕘 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

 

 

  💁‍♂️ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 

 📝หัวข้อเรื่อง “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน:

Innovation foresight for sustainable development strategies”

👉ลงทะเบียนเข้าร่วมงานช่วงเช้า (Hybrid Conference) เวลา 09.00 - 11.30 น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เพื่อรับฟังการแสดงปาฐกถานำเรื่อง โดย องค์ปาฐก และผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ

 

 

👉ลงทะเบียนเข้าร่วมงานช่วงบ่าย (Hybrid Conference) เวลา  เวลา 13.00 – 17.30 น.

เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานบทความวิจัย/บทความวิชาการ โดยสามารถเลือกสาขาในภาคบ่ายได้ 1 สาขา

📍ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้่ - 26 มีนาคม 2564

ผ่านทาง https://www.zipeventapp.com/e/Innovation-foresight-for-sustainable-development-strategies หรือ สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 🔍 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nida.ac.th 

หรือดาวโหลดเอกสารโครงการได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1VSsHa-sbXXS5SvbYhihbH2JFntEZ7P0n?usp=sharing

📲 หรือสอบถามทางโทรศัพท์: 027273300, 0272

 

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 2/2564  ในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพสำหรับสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ของไทยและญี่ปุ่นหลังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19” (To Develop Professional Caregivers for Aged Society in Thailand and Japan in Post-COVID-19 Pandemic)

    ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายแพทย์ กิตติ ลาภสมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธเดชน์ ชุ่มปลั่ง School of Medicine, International University of Health and Welfare และ Dr. Kaori Yamaguchi Department of Occupational Therapy, International University of Health and Welfare เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams” 

 

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 1/2564  ในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการบริจาคทานวัตถุ ในยุคประเทศไทย 4.0”  

    ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ ท่านศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และท่านพระมหาชาญชัย พฺรหฺมปติฏฺโฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”   

 

       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบรรยายพิเศษ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในสาขาทางสังคมศาสตร์”

   ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”  

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2563

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

หัวข้อ นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ

(Innovation of Development Administration for Overcoming The National Crisis)

โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 12 สาขา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563  

 

 

 

 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2563

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

หัวข้อ นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ

 

 

 

 

      สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ในการเสวนาทางวิชาการภายใต้โครงการ “NIDA Research Excellent Forum” ครั้งที่ 4/2563 หัวข้อ “ร่วมใจสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชนแห่งอนาคตที่ยั่งยืน: ยุทธศาสตร์ 

      ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์ จันทนา มณีอินทร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ ดร.สุจินตนา ภาวสิทธิ์ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 – 16:30 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”