แนะนำสำนักวิจัย

สำนักวิจัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและดำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเล็งเห็นว่าภาระที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา คือ การวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้น หรือเกิดการนำทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่อไป โดยมีปรัชญาดำเนินงานโดยมุ่งเน้น อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

สำนักวิจัย 02 727 3298
งานทุนวิจัย 02 727 3301
งานเผยแพร่งานวิชาการ 02 727 3022, 3312
งานวารสาร 02 727 3314
E-mail rc_rp@nida.ac.th
Facebook Research Center at NIDA

 

ศูนย์สำนักวิจัย 12 ศูนย์

ในอดีตสำนักวิจัยจะทำหน้าที่เฉพาะจัดหาทุนมาส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยซึ่งขอบเขตค่อนข้างจำกัด ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญรงค์ จึงได้ปรับโครงสร้างสำนักวิจัย ให้มีศูนย์วิจัยสาขาต่างมากขึ้น มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิจัยเป็นกองงานวิจัย โดยมีศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้งานวิจัยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย เน้นประเด็นสำคัญระดับประเทศ เพื่อส่งต่อข้อมูลผลการวิจัยที่เป็น อ่านต่อ ....   

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2562
The Eighth International Conference on Advancement of Development Administration 2019—Social Sciences and Interdisciplinary Studies
(The 8th ICADA 2019—SSIS)
Theme: “The Multidisciplinary Edge in the Disruptive World”
 May 23 - 25, 2019

    สํานักวิจัยได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2562 The Eighth International Conference on Advancement of Development Administration 2019—Social Sciences and Interdisciplinary Studies (The 8th ICADA 2019—SSIS) ภายใต้ Theme: “The Multidisciplinary Edge in the Disruptive World” เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ และยังสามารถใช้เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการ รวมไปถึงผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนามานำเสนอลงานและเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดยมี The keynote speaker ได้แก่ Ph.D. Teerapon Tanomsakyut จาก Innovation Executive & Assistant to CEO True Corporation Public Company Limited Mr. และ Panelist จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ท่านที่ 1 Mr. David Wafula Waswa จาก Faculty of Graduate Studies, Mahidol University ท่านที่ 2 Ph.D. Mark Stephan Felix จาก Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University  และท่านที่ 3 Associate Professor Ph.D. Matthew O’Lemmon จาก School of Global Studies, Thammasat University เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี และห้องเรียน ชั้น 5 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์