งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2562

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี

เรื่อง เปลี่ยนโฉมประเทศไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง

 

      การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี เรื่อง เปลี่ยนโฉมประเทศไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคงเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีการปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม (กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)) และ อาจารย์ภราเดช พยัฆวิเชียร (นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร) และมีผลงานจากนักวิชาการที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินจํานวน 63 เรื่องและได้นําเสนอผลงานแยกเป็น 12 สาขาวิชา และมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรวมทั้งสิ้น 858 คน