แนะนำสำนักวิจัย

สำนักวิจัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและดำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเล็งเห็นว่าภาระที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา คือ การวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้น หรือเกิดการนำทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่อไป โดยมีปรัชญาดำเนินงานโดยมุ่งเน้น อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

สำนักวิจัย 02 727 3298
งานทุนวิจัย 02 727 3301
งานเผยแพร่งานวิชาการ 02 727 3022, 3312
งานวารสาร 02 727 3314
E-mail rc_rp@nida.ac.th
Facebook Research Center at NIDA

 

ศูนย์สำนักวิจัย 12 ศูนย์

ในอดีตสำนักวิจัยจะทำหน้าที่เฉพาะจัดหาทุนมาส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยซึ่งขอบเขตค่อนข้างจำกัด ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญรงค์ จึงได้ปรับโครงสร้างสำนักวิจัย ให้มีศูนย์วิจัยสาขาต่างมากขึ้น มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิจัยเป็นกองงานวิจัย โดยมีศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้งานวิจัยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย เน้นประเด็นสำคัญระดับประเทศ เพื่อส่งต่อข้อมูลผลการวิจัยที่เป็น อ่านต่อ ....   

Sep 14
  

    📢 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ NIDA Academic Writing 📑เรื่อง การพัฒนางานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตสู่นานาชาติ" ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 🤵 รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ที่มีผลงานได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุด จากการจัดอันดับใน World’s Top 2% Scientists list 2021 by Stanford University 2021 เป็นผู้บรรยาย

   📅 ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ⌚️ เวลา 09:00 – 16:00 น.“ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting"และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook”

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่ 

Sep 08

   

         ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Wisdom for Sustainable Development: Time to Build a Better World & a Brighter Future” ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี และรับชมออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom และ Facebook Page : NIDA Thailand

      

         โดยมี ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้น KICKOFF!! Sustainable Development Goals ของสถาบันฯ สอดรับกับปรัชญาใหม่ "WISDOM for Sustainable Development สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" สำหรับไฮไลท์พิเศษของงานในวันนี้ ทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Wisdom for Sustainable Development: Time to Build a Better World & a Brighter Future” และในช่วงท้ายของกิจกรรม รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ให้เกียรติกล่าวถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนนำพาสถาบันฯ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

         

             สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่ 

Sep 02

     

 📣📣 สำนักวิจัย ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์

“(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”

     ในวันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565

เวลา 13.00 - 16.00 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting" 

   

Aug 08
NIC - NIDA Conference 2022, Invitation for NIC-NIDA Conference 2022
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2565
✨ Theme: Turning Challenges into Opportunities: Working toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy
✨ Event start date: August 18-19, 2022 between 9:00 a.m. – 5.30 p.m. (Online via ZOOM program and Live streaming via Facebook Page: NIDA Thailand)
✨ Activities of the Conference: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations and Ph.D. Consortium Presentations
✨ Registration for Participants: Now – August 15, 2022: Please scan QR Cord or Link
✨ For more information, please visit our web site: <http://conference.nida.ac.th> or Contact E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
✨ Contact number: 082-7901954
Facebook Page: Research Center at NIDA
We look forward to seeing you at NIC NIDA 2022