แนะนำสำนักวิจัย

สำนักวิจัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและดำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเล็งเห็นว่าภาระที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา คือ การวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้น หรือเกิดการนำทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่อไป โดยมีปรัชญาดำเนินงานโดยมุ่งเน้น อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

สำนักวิจัย 02 727 3298
งานทุนวิจัย 02 727 3301
งานเผยแพร่งานวิชาการ 02 727 3022, 3312
งานวารสาร 02 727 3314
E-mail rc_rp@nida.ac.th
Facebook Research Center at NIDA

 

ศูนย์สำนักวิจัย 12 ศูนย์

ในอดีตสำนักวิจัยจะทำหน้าที่เฉพาะจัดหาทุนมาส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยซึ่งขอบเขตค่อนข้างจำกัด ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญรงค์ จึงได้ปรับโครงสร้างสำนักวิจัย ให้มีศูนย์วิจัยสาขาต่างมากขึ้น มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิจัยเป็นกองงานวิจัย โดยมีศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้งานวิจัยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย เน้นประเด็นสำคัญระดับประเทศ เพื่อส่งต่อข้อมูลผลการวิจัยที่เป็น อ่านต่อ ....   

Aug 08
NIC - NIDA Conference 2022, Invitation for NIC-NIDA Conference 2022
การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2565
✨ Theme: Turning Challenges into Opportunities: Working toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy
✨ Event start date: August 18-19, 2022 between 9:00 a.m. – 5.30 p.m. (Online via ZOOM program and Live streaming via Facebook Page: NIDA Thailand)
✨ Activities of the Conference: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations and Ph.D. Consortium Presentations
✨ Registration for Participants: Now – August 15, 2022: Please scan QR Cord or Link
✨ For more information, please visit our web site: <http://conference.nida.ac.th> or Contact E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
✨ Contact number: 082-7901954
Facebook Page: Research Center at NIDA
We look forward to seeing you at NIC NIDA 2022
 

 

Jul 22

 📣📣 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวจากสภาคณาจารย์ ร่วมกับศูนย์วิจัยการท่องเที่ยว คณะการจัดการการท่องเที่ยว

✨ จัดเสวนา “ ศ. รศ. ผศ. ขอไม่ยากอย่างที่คิด” ✨

ได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการของนิด้า มาแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องการขอตำแหน่งวิชาการ

ดำเนินรายการ โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565
⏰ 14.00 - 15.30 น.
📱 ผ่าน Zoom (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

📨 ติดต่อและสำรองที่นั่งได้ผ่าน QR code ภายในรูปด้านล่างนี้ครับ

Jun 20

        สำนักวิจัยร่วมกับคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัด NIDA Academic Forum ครั้งที่ 4/2565 เสวนาทางวิชาการหัวข้อเรื่อง “Travel tech and the future of smart tourism” “โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนนวัตกรรมและระบบนิเวศเมืองด้วยการใช้สมาร์ทเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะเพื่อยกระดับประสบการณ์รูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก”

        ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ คุณศิเวก สัจเดว ผู้ก่อตั้งบริษัท Service Mind Asia เป็นผู้ร่วมเสวนา พร้อมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ “การพลิกโฉมการท่องเที่ยวด้วย Travel Tech สู่การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะ ในพื้นที่ EEC” โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติ พรศิวะกิจ ประธานอนุกรรมการ Smart Tourism สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, คุณสุชาดา โคตรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, คุณศิเวก สัจเดว ผู้ก่อตั้งบริษัท ServiceMind Asia และ คุณรฐนนท์ พลานนท์ หัวหน้าฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด

        ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting"และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook”

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่ https://fb.watch/dlSKDYFgPV/

May 31

         สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ NIDA Academic Writing  เรื่อง “Transforming online teaching with case pedagogy: Harnessing technology for higher-order learning"

        ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุวิชิต ชัยดรุณ Senior Lecturer & Director of Graduate Programmes by Coursework Department of Communications and New Media The National University of Singapore เป็นผู้บรรยาย

        ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30 – 16:00 น.“ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting"และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook”

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่ https://fb.watch/dlSKDYFgPV/