แนะนำสำนักวิจัย

สำนักวิจัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและดำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเล็งเห็นว่าภาระที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา คือ การวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้น หรือเกิดการนำทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่อไป โดยมีปรัชญาดำเนินงานโดยมุ่งเน้น อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

สำนักวิจัย 02 727 3298
งานทุนวิจัย 02 727 3301
งานเผยแพร่งานวิชาการ 02 727 3022, 3312
งานวารสาร 02 727 3314
E-mail rc_rp@nida.ac.th
Facebook Research Center at NIDA

 

ศูนย์สำนักวิจัย 12 ศูนย์

ในอดีตสำนักวิจัยจะทำหน้าที่เฉพาะจัดหาทุนมาส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยซึ่งขอบเขตค่อนข้างจำกัด ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญรงค์ จึงได้ปรับโครงสร้างสำนักวิจัย ให้มีศูนย์วิจัยสาขาต่างมากขึ้น มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิจัยเป็นกองงานวิจัย โดยมีศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้งานวิจัยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย เน้นประเด็นสำคัญระดับประเทศ เพื่อส่งต่อข้อมูลผลการวิจัยที่เป็น อ่านต่อ ....   

Apr 10

CALL FOR Papers (including case studies) for The 2022

 National and International Conference of the National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

Theme : Turning Challenges into Opportunities toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy At August 18-19, 2022 : 9:00 a.m. – 5.30 p.m.

For more information, please visit our web site: Website:< http://conference.nida.ac.th/>

For submission, please scan QR Cord or Link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJBtYlrCwWU_rR_hX59kQD5R0N029q9DYl1Ou_Olsia_c32A/viewform?usp=sf_link

Remarks: “Top Paper Award” will get (1) Certificate for Top Paper Award (2) 5,000 bath (Thai). Those papers will be published in the NIDA Development Journal and NIDA Case Research Journal. We look forward to seeing you at NIC-NIDA 2022

 


 

Apr 05

 Call for papers (including case studies) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ

(บทความ/กรณีศึกษา) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Event name: The 2022 National and International Conference of the National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

Theme: Turning Challenges into Opportunities toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy

Event start date: August 18-19, 2022 (Live streaming online via ZOOM program) For submission, please scan QR Cord or Link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJBtYlrCwWU_rR_hX59kQD5R0N029q9DYl1Ou_Olsia_c32A/viewform?usp=sf_link

For more information, please visit our web site: Website: http://conference.nida.ac.th/ 

We look forward to seeing you at NIC-NIDA 2022

 


 

Dec 16

       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 1/2565  หัวข้อเรื่อง “สังคมของผู้สูงอายุไทย : ครึ่งทศวรรษความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุไทย

      ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน เป็นวิทยากรบรรยาย ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย สังคมสูงอายุ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ คณะผู้วิจัยโครงการ HART คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช คณะผู้วิจัยโครงการ HART คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส คณะผู้วิจัยโครงการ HART คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง คณะผู้วิจัยโครงการ HART คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ คณะผู้วิจัยโครงการ HART คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

        ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 9:00 – 12:30 น.“ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams” และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook”

 

 

Oct 13

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th)

Download เอกสารได้ที่นี่