แนะนำสำนักวิจัย

สำนักวิจัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและดำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเล็งเห็นว่าภาระที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา คือ การวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้น หรือเกิดการนำทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่อไป โดยมีปรัชญาดำเนินงานโดยมุ่งเน้น อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

สำนักวิจัย 02 727 3298
งานทุนวิจัย 02 727 3301
งานวารสาร 02 727 3022, 3312
งานวารสาร 02 727 3314
E-mail rc_rp@nida.ac.th
Facebook Research Center at NIDA

 

ศูนย์สำนักวิจัย 12 ศูนย์

ในอดีตสำนักวิจัยจะทำหน้าที่เฉพาะจัดหาทุนมาส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยซึ่งขอบเขตค่อนข้างจำกัด ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญรงค์ จึงได้ปรับโครงสร้างสำนักวิจัย ให้มีศูนย์วิจัยสาขาต่างมากขึ้น มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิจัยเป็นกองงานวิจัย โดยมีศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้งานวิจัยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย เน้นประเด็นสำคัญระดับประเทศ เพื่อส่งต่อข้อมูลผลการวิจัยที่เป็น อ่านต่อ ....   

Dec 18

สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดกิจกรรม NIDA Academic Forum เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนําเสนองานวิจัย ดังนี้

เรื่อง “เศรษฐกิจไทยปีเลือกตั้ง : คึกคัก หรือ ซบเซา” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้อง 5007 ชั้น 5 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Dec 06

        สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดกิจกรรม NIDA Academic Forum เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนําเสนองานวิจัย ดังนี้ 

เรื่อง “ความเสี่ยงที่จะเป็นคนจน ชนชั้นและบทบาทของจังหวัดในการลดความเหลื่อมล้ำ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และทีมผู้วิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 4001 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Oct 18

   สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดกิจกรรม NIDA Academic Forum เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิจัย ดังนี้

เรื่อง “เศษเหลือปาล์มน้ำมัน: ทิ้ง vs ทอง” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา อาจารย์ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 5009 ชั้น 5 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์