แนะนำสำนักวิจัย

สำนักวิจัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและดำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเล็งเห็นว่าภาระที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา คือ การวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้น หรือเกิดการนำทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่อไป โดยมีปรัชญาดำเนินงานโดยมุ่งเน้น อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

สำนักวิจัย 02 727 3298
งานทุนวิจัย 02 727 3301
งานเผยแพร่งานวิชาการ 02 727 3022, 3312
งานวารสาร 02 727 3314
E-mail rc_rp@nida.ac.th
Facebook Research Center at NIDA

 

ศูนย์สำนักวิจัย 12 ศูนย์

ในอดีตสำนักวิจัยจะทำหน้าที่เฉพาะจัดหาทุนมาส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยซึ่งขอบเขตค่อนข้างจำกัด ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญรงค์ จึงได้ปรับโครงสร้างสำนักวิจัย ให้มีศูนย์วิจัยสาขาต่างมากขึ้น มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิจัยเป็นกองงานวิจัย โดยมีศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้งานวิจัยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย เน้นประเด็นสำคัญระดับประเทศ เพื่อส่งต่อข้อมูลผลการวิจัยที่เป็น อ่านต่อ ....   

Jan 13

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 2/2564  ในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพสำหรับสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ของไทยและญี่ปุ่นหลังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19” (To Develop Professional Caregivers for Aged Society in Thailand and Japan in Post-COVID-19 Pandemic)

    ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายแพทย์ กิตติ ลาภสมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธเดชน์ ชุ่มปลั่ง School of Medicine, International University of Health and Welfare และ Dr. Kaori Yamaguchi Department of Occupational Therapy, International University of Health and Welfare เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams” 

 

Dec 18

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 1/2564  ในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการบริจาคทานวัตถุ ในยุคประเทศไทย 4.0”  

    ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ ท่านศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และท่านพระมหาชาญชัย พฺรหฺมปติฏฺโฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”   

 

Aug 20

       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบรรยายพิเศษ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในสาขาทางสังคมศาสตร์”

   ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”  

Aug 19

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2563

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

หัวข้อ นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ

(Innovation of Development Administration for Overcoming The National Crisis)

โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 12 สาขา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563