แนะนำสำนักวิจัย

สำนักวิจัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและดำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเล็งเห็นว่าภาระที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา คือ การวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้น หรือเกิดการนำทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่อไป โดยมีปรัชญาดำเนินงานโดยมุ่งเน้น อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

สำนักวิจัย 02 727 3298
งานทุนวิจัย 02 727 3301
งานเผยแพร่งานวิชาการ 02 727 3022, 3312
งานวารสาร 02 727 3314
E-mail rc_rp@nida.ac.th
Facebook Research Center at NIDA

 

ศูนย์สำนักวิจัย 12 ศูนย์

ในอดีตสำนักวิจัยจะทำหน้าที่เฉพาะจัดหาทุนมาส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยซึ่งขอบเขตค่อนข้างจำกัด ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญรงค์ จึงได้ปรับโครงสร้างสำนักวิจัย ให้มีศูนย์วิจัยสาขาต่างมากขึ้น มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิจัยเป็นกองงานวิจัย โดยมีศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้งานวิจัยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย เน้นประเด็นสำคัญระดับประเทศ เพื่อส่งต่อข้อมูลผลการวิจัยที่เป็น อ่านต่อ ....   

Jun 12

      สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “โครงการศึกษาจัดทำผังยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนเมืองท่องเที่ยว หลากหลายประเภท ด้วยแนวทางการสัญจรอัจฉริยะในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก” 

    ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ อาจารย์ประจำคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์ณยศ กุลพานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”  ซึ่งเป็นครั้งแรกของสำนักวิจัยที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานมาใช้ระบบออนไลน์ Microsoft Teams และการ Live ผ่านเพจของสำนัก 

Jun 28

  สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2562 NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2019 (NIDA-ICCS) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบัน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ดังนี้

การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2562 NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2019 (NIDA-ICCS) โดยมี The keynote speaker ได้แก่ Prof. Dr. Evan M. Berman Professor of Public Management, School of Government, Victoria University of Wellington, New Zealand Editor of Public Performance and Management Review Senior Editor of “Governance and Public Policy” and “Global Public Governance” (book series) ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม จีระบุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 125 คน และมีการนำเสนอกรณีศึกษาตามสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Apr 01

   สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบัน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ดังนี้        

ภายใต้หัวข้อ “How to Get Published in High Impact–Factor Journals : Top Tips for International Scholars” โดย Dr.Wonhyuk Cho Senior Lecturer, School of Government,Victoria Business School, Victoria University of Wellington, New Zealand ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 5001 ชั้น 5 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Mar 29

    สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย ดังนี้

เรื่อง “เปลี่ยนโฉมประเทศไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง” โดยมีการปาฐกถาพิเศษ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม (กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)) และอาจารย์ภราเดช พยัฆวิเชียร (นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร) และมีผลงานจากนักวิชาการที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินจํานวน 63 เรื่องและได้นําเสนอผลงานแยกเป็น 12 สาขาวิชา และมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรวมทั้งสิ้น 858 คน ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์