แนะนำสำนักวิจัย

สำนักวิจัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและดำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเล็งเห็นว่าภาระที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา คือ การวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้น หรือเกิดการนำทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่อไป โดยมีปรัชญาดำเนินงานโดยมุ่งเน้น อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

สำนักวิจัย 02 727 3298
งานทุนวิจัย 02 727 3301
งานเผยแพร่งานวิชาการ 02 727 3022, 3312
งานวารสาร 02 727 3314
E-mail rc_rp@nida.ac.th
Facebook Research Center at NIDA

 

ศูนย์สำนักวิจัย 12 ศูนย์

ในอดีตสำนักวิจัยจะทำหน้าที่เฉพาะจัดหาทุนมาส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยซึ่งขอบเขตค่อนข้างจำกัด ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญรงค์ จึงได้ปรับโครงสร้างสำนักวิจัย ให้มีศูนย์วิจัยสาขาต่างมากขึ้น มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิจัยเป็นกองงานวิจัย โดยมีศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้งานวิจัยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย เน้นประเด็นสำคัญระดับประเทศ เพื่อส่งต่อข้อมูลผลการวิจัยที่เป็น อ่านต่อ ....   

Oct 13

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th)

Download เอกสารได้ที่นี่   

Sep 29

          สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรม การบรรยายพิเศษ NIDA Academic Writing for Publication เรื่อง "การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ"

         ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยุทธ เจริญสุขมงคล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams"

สามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่  https://fb.watch/8rL58Dvylg/

 

Sep 06

       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ในการเสวนาทางวิชาการภายใต้โครงการ “NIDA Research Excellent Forum” ครั้งที่5/2564 หัวข้อ “เรื่อง “แนวทางการยกระดับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

      ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ อาจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ  อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams” และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook”

Aug 18

      สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม บรรยายพิเศษ NIDA Academic Writing for Publication เรื่อง "How to Get Published in High Impact–Factor Journals" 

     ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ และอาจารย์ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. “ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting"

สามารถชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่ https://fb.watch/8rK_hHUrNM/