แนะนำสำนักวิจัย

สำนักวิจัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและดำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเล็งเห็นว่าภาระที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา คือ การวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้น หรือเกิดการนำทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่อไป โดยมีปรัชญาดำเนินงานโดยมุ่งเน้น อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

OPERATOR 02 727 3000
สำนักวิจัย 02 727 3298
กองงานวิจัย 02 727 3023
โทรสาร 02 375 8972
E-mail rc_rp@nida.ac.th
Facebook NIDA Research Center

 

ศูนย์สำนักวิจัย 12 ศูนย์

ในอดีตสำนักวิจัยจะทำหน้าที่เฉพาะจัดหาทุนมาส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยซึ่งขอบเขตค่อนข้างจำกัด ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญรงค์ จึงได้ปรับโครงสร้างสำนักวิจัย ให้มีศูนย์วิจัยสาขาต่างมากขึ้น มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิจัยเป็นกองงานวิจัย โดยมีศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้งานวิจัยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย เน้นประเด็นสำคัญระดับประเทศ เพื่อส่งต่อข้อมูลผลการวิจัยที่เป็น อ่านต่อ ....   

Sep 08

        การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ (NIDA – ICCS 2017) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจําปี 2560 NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2017 

        สํานักวิจัย ได้จัดการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจําปี2560 NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2017 (NIDAICCS) ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจิระบุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

        โดยในภาคเช้า มีการปาฐกถาพิเศษ โดย Dr. Siriwan Chutikamoltham ตำแหน่ง Senior Lecturer and Academic Director (NF MBA) จากมหาวิทยาลัย Nanyang Technological University โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 132 คน และในภาคบ่ายมีการนําเสนอกรณีศึกษาตามสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Aug 25

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 5 ปี 12 ศูนย์วิจัย “12-5-60 ก้าวหน้า ก้าวไกล ด้วยงานวิจัยของนิด้า”  ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย กล่าวเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวรายงาน การนำเสนอผลงานวิจัยของ 12 ศูนย์วิจัยในรูปแบบ Infographics บนเวที และชมนิทรรศการ ผลงานวิจัยของ 12 ศูนย์วิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ที่จัดแสดงบนบอร์ดในบริเวณงาน

Jul 18

          สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดกิจกรรม NIDA Academic Forum เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการนําเสนองานวิจัย ดังนี้ 

เรื่อง “สถานการณ์การจัดการซากรถยนต์ในประเทศไทย”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ  รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ และรองผู้อํานวยการศูนย์วิจัยผลกระทบจากโลกร้อน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม ณ ห้อง 5006 ชั้น 5  อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์