แนะนำสำนักวิจัย

สำนักวิจัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและดำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเล็งเห็นว่าภาระที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา คือ การวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้น หรือเกิดการนำทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่อไป โดยมีปรัชญาดำเนินงานโดยมุ่งเน้น อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

สำนักวิจัย 02 727 3298
งานทุนวิจัย 02 727 3301
งานเผยแพร่งานวิชาการ 02 727 3022, 3312
งานวารสาร 02 727 3314
E-mail rc_rp@nida.ac.th
Facebook Research Center at NIDA

 

ศูนย์สำนักวิจัย 12 ศูนย์

ในอดีตสำนักวิจัยจะทำหน้าที่เฉพาะจัดหาทุนมาส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยซึ่งขอบเขตค่อนข้างจำกัด ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญรงค์ จึงได้ปรับโครงสร้างสำนักวิจัย ให้มีศูนย์วิจัยสาขาต่างมากขึ้น มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิจัยเป็นกองงานวิจัย โดยมีศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้งานวิจัยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย เน้นประเด็นสำคัญระดับประเทศ เพื่อส่งต่อข้อมูลผลการวิจัยที่เป็น อ่านต่อ ....   

Jun 04

       สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ในการเสวนาทางวิชาการภายใต้โครงการ “NIDA Research Excellent Forum” ครั้งที่ 4/2564 หัวข้อ “ตลาดต้นแบบลดขยะ พลาสติกต้นทาง” 

      ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนางสาวเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.  “ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”  

Apr 01

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2564

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี

หัวข้อ “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

“Innovation foresight for sustainable development strategies”

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

 

Mar 23

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 3/2564 (ในรูปแบบ Hybrid และถ่ายทอดผ่านทาง Facebook Live)ในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ขอบเขตของสิทธิในการใช้และเปิดเผยข้อมูล-ส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร-กรณีสถานศึกษา"

          ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายและการพัฒนา และคุณสุริยา นาชิน Managing Partner ของ DPO Services Ltd. Niche Law Ltd. และ Legal Tech Ltd. เป็นวิทยากรผู้บรรยายหลัก โดยมี อาจารย์ ดร.วิสาขา ภู่สำรวจ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ร่วมเสวนา และอาจารย์ ดร.บงกช เจนจรัสสกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook 

 

Jan 13

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NIDA Academic Forum ครั้งที่ 2/2564  ในการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรดูแลผู้สูงอายุอย่างมืออาชีพสำหรับสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ของไทยและญี่ปุ่นหลังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19” (To Develop Professional Caregivers for Aged Society in Thailand and Japan in Post-COVID-19 Pandemic)

    ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยโครงการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นายแพทย์ กิตติ ลาภสมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธเดชน์ ชุ่มปลั่ง School of Medicine, International University of Health and Welfare และ Dr. Kaori Yamaguchi Department of Occupational Therapy, International University of Health and Welfare เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams”