แนะนำสำนักวิจัย

สำนักวิจัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและดำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเล็งเห็นว่าภาระที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันการศึกษา คือ การวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้น หรือเกิดการนำทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่อไป โดยมีปรัชญาดำเนินงานโดยมุ่งเน้น อ่านต่อ ...

หมายเลขติดต่อ

สำนักวิจัย 02 727 3298
งานทุนวิจัย 02 727 3301
งานวารสาร 02 727 3022, 3312
งานวารสาร 02 727 3314
E-mail rc_rp@nida.ac.th
Facebook Research Center at NIDA

 

ศูนย์สำนักวิจัย 12 ศูนย์

ในอดีตสำนักวิจัยจะทำหน้าที่เฉพาะจัดหาทุนมาส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยซึ่งขอบเขตค่อนข้างจำกัด ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญรงค์ จึงได้ปรับโครงสร้างสำนักวิจัย ให้มีศูนย์วิจัยสาขาต่างมากขึ้น มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิจัยเป็นกองงานวิจัย โดยมีศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ภายใต้กองงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้งานวิจัยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย เน้นประเด็นสำคัญระดับประเทศ เพื่อส่งต่อข้อมูลผลการวิจัยที่เป็น อ่านต่อ ....   

Mar 30

แจ้งข่าวงานประชุมวิชาการระดับชาติวันที่ 1 เม.ย. 2563 

นื่องจาก Zipevent ได้แจ้งเตือนงานประชุมวิชาการระดับชาติ ไปทางอีเมลล์ของทุกๆท่านทางผู้จัดงานขอยืนยันว่างานต้องเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเหมือนเดิม  ทางทีมผู้จัดงานขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

👉เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้จัดกิจกรรม "การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563"

📌จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมอย่างไม่มีกำหนด📌

👉เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว👈

ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. Facebook Page : NIDA Thailand
2. Facebook Page : Research Center at NIDA
3. Website : http://conference.nida.ac.th

  

Mar 23

             📢 Date postponement of the International Conference (NIDA-ICCS 2020) 📢  

    จากประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่ 21 มีนาคม 2563

สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวซึ่งรวมถึงสถานศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในฐานะเจ้าภาพ

การจัดงานการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ (NIDA-ICCS) ประจำปี 2563

จึงขอเลื่อนการจัดการประชุมดังกล่าวออกไปและหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลเพิ่มเติมจะดำเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Jan 17

📍 ขอประชาสัมพันธ์ Call for Case Studies 📍

หากอาจารย์ท่านใดสนใจส่งบทความกรณีศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel:02-727-3314

 

📍 ขอประชาสัมพันธ์ Call for Case Studies 📍

หากอาจารย์ท่านใดสนใจส่งบทความกรณีศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel:02-727-3314

 

 
Jun 28

  สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2562 NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2019 (NIDA-ICCS) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบัน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ดังนี้

การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2562 NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2019 (NIDA-ICCS) โดยมี The keynote speaker ได้แก่ Prof. Dr. Evan M. Berman Professor of Public Management, School of Government, Victoria University of Wellington, New Zealand Editor of Public Performance and Management Review Senior Editor of “Governance and Public Policy” and “Global Public Governance” (book series) ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม จีระบุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 125 คน และมีการนำเสนอกรณีศึกษาตามสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์